Pilnuj kosztów, zyski zatroszczą się same o siebie
Andrew Carnegie 

INFORMACJA dla Klientów Biura Podatkowego „MAXim”

Informacja o Tarczy PFR 2.0

W styczniu 2021 r. ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm z 38 branż poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19.

Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Dodatkowo będzie możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0.

38 branż skorzysta ze wsparcia (możliwość zmian):

• 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
• 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
• 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
• 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
• 74.20.Z - Działalność fotograficzna
• 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
• 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
• 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
• 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D - Działalność paramedyczna
• 90.01 Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
• 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z - Działalność muzeów
• 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form
• rozrywki lub rekreacji organizowanych
• 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm – do 3 mld zł wsparcia

• Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników z 38 branż z PKD
• Obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
• Subwencje finansowe - 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego
• Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł
• Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów
• Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19
• Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
• Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm – do 7 mld zł wsparcia

• Dla firm zatrudniających do 249 pracowników z 38 branż z PKD
• Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
• Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
• Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł
• Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto
• Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19
• Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto
Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE)

Dodatkowo: Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0)

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych firm – ok. 25 mld zł wsparcia i uelastycznienie zasad programu

• Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
• Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
• Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE)

Zmiany w formule na podstawie dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu:

• znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy
• zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
• większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu

Warunki dla mikrofirm

Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.
Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

• utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
• utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.

Warunki dla małych i średnich firm

O wsparcie z Tarczy PFR 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.Kwota subwencji dla MSP jest sumą:

• predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz
• poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych   Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy  pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.

Jednocześnie w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.
Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.:

• strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa
• strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

Subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

• Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
• Rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
• Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych

Zasady wykorzystywania subwencji:

• Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
• Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów itp.
• Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
• Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji

Więcej informacji: www.pfr.pl