Pilnuj kosztów, zyski zatroszczą się same o siebie
Andrew Carnegie 

INFORMACJA dla Klientów Biura Podatkowego „MAXim”

Wprowadzane rozwiązania "tarczy antykryzysowej" budzą wiele niejasności w realizacji pomocy dla przedsiębiorców i pracowników. Rozumiemy pilną potrzebę informacji o formach i sposobach pomocy, ale nie możemy w tym względzie zastępować organów i urzędów (ZUS, US, PUP, WUP i inne), które są odpowiedzialne za wsparcie poszczególnych sektorów gospodarczych. Powyższe czynności nie leżą w zakresie obowiązków biura, ale w dobie pandemii i globalnego zagrożenia nie możemy być obojętni na ludzkie losy i trwałość biznesu. W związku z tym, staramy się przyjść Państwu z pomocą w powyższym zakresie w miarę naszej wiedzy, kompetencji i możliwości. Głównym problemem jest ustalenie - w każdym indywidualnym przypadku - na jaką formę pomocy można liczyć. Od tego zależy - jaki wniosek trzeba wypełnić i gdzie oraz w jakiej formie go złożyć. Samo przygotowanie wniosku to w zasadzie etap finalny. Przede wszystkim, należy bowiem ustalić zakres i krąg uprawnionych do wsparcia.

Pomoc w ramach ustawy o COVID-19 dotyczy następujących form:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020 r. - udziela ZUS

Uprawnionymi do skorzystania z tej formy pomocy są 3 kategorie przedsiębiorców:

 • zatrudniających mniej niż 10 osób - zwolnienie całkowite ze składek;
 • zatrudniających od 10 do 49 osób - zwolnienie 50% składek;
 • samozatrudnieni - opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Warunek: przychód w 1. m-cu za który składany jest wniosek nie jest wyższy niż 15.681 zł.

Świadczenie postojowe (2.080 zł lub 1.300 zł) - udziela ZUS

Przysługuje, gdy w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w działalności. W przypadku przedsiębiorcy koniecznym jest by nie zawiesił działalności, a przychód netto uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy (5.000 zł) - udziela PUP

Pożyczka może zostać przeznaczona na przykład na opłacenie podatków, składek, kosztów wynajmu lokalu. Pożyczka na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, jeśli przez 3 m-ce prowadzona będzie działalność gospodarcza.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków (FGŚP) - udziela WU

Ochrona miejsc pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy muszą spełnić cztery warunki:

1/ spadek obrotów:

 • nie mniej niż o 15% - porównanie dwóch m-cy w okresie po 1.01.2020 r. do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych m-cy kalendarzowych roku poprzedniego;
 • nie mniej niż o 25% - porównanie obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca po 1.01.2020 r. do obrotów z miesiąca poprzedniego;

2/ brak zaległości (FUS, FUZ, FGŚP, FS) do końca trzeciego kwartału 2019 r.

3/ brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

4/ zawarcie porozumienia z pracownikami

Inne formy wsparcia:

 • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników;
 • dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • zasiłki opiekuńcze - ZAS-58 i Z-3/Z3a;

Bliższe informacje podawane są przede wszystkim na stronach internetowych poszczególnych urzędów. W miarę możliwości - porad udzielają zespoły rozliczeniowego n/biura.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH "TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ"

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” DLA FIRM JEDNOOSOBOWYCH, MIKRO I MAŁYCH FIRM

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - jednoosobowa firma

 • zwolnienie ze składek ZUS za marzec-maj - wniosek do ZUS do 30.06.2020, świadczenie postojowe dla osób DG – wniosek do ZUS (RSP-D):

- jednorazowo: 2.080, jeśli: przychód (15.600) m-c do m-ca 15% niższy,
- jednorazowo: 1.300, jeśli: karta podatkowa i bez VAT (zwolnione od PIT),

 • dofinansowania na prowadzenie swojej działalności – wniosek do PUP:

- dowolne 2. kolejne m-ce od 1.01/2. analogiczne m-ce 2019, wykazać spadek,
- obrotów o 30% (50% x 2.600), o 50% (70% x 2.600), 80% (90% x 2600),

 • rozłożenie należności (od stycznia 2020) do ZUS na raty – wniosek do ZUS,
 • odroczenie płatności podatków - wniosek do US,
 • rozłożenie zaległości podatkowych na raty lub umorzenie – wniosek do US,
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjne - odroczeniu i rozłożenie na raty podatku,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki – mały podatnik PIT,
 • brak obowiązki płatności podatku od sprzedaży detalicznej (obroty pow. 17 mln),
 • gwarancja korzystniejszych warunków de minimis z BGK,
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne,
 • czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • brak obowiązku płatności abonamentu i opłat audiowizualnych,
 • odliczenie przekazanej darowizny od dochodu (podstawy) – nawet 200%,
 • ułatwienia w e-paragonach (e-paragon),
 • odliczenie straty za 2020 od dochodu za 2019,
 • zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU (paliwa opałowe) do 31.08.2020,
 • fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT,
 • zniesienie „złego długu” ( 90 dni) od nieuregulowanych należności,
 • zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych (na wniosek),
 • 0dstąpienie od kar umownych przez zamówieniach publicznych,
 • brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR-3,
 • odstąpienie obecności funkcjonariusza w toku kontroli celno-skarbowej,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu za produkty przeciw COVID-19,
 • dłuższy czas na zawiadomienie ZAW-NR (brak rachunku w wykazie) – 14 dni,
 • przedłużony termin informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu SP i Gm. – do 30.06.2020,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków,
 • przedłużenie terminu sprzedaży energii el. w ramach aukcji – do 12 m-cy,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30.06.2020,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu – do 180 dni,
 • jednorazowa amortyzacja środki zw. z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • brak konsekwencji za opóźnienie w składaniu PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/jednoosobowa-firma


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - „mikrofirma” (do 9 pracowników)

 • zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące – wniosek do ZUS (RDZ),
 • dofinansowanie pensji pracowników+składki ZUS; wniosek do WUP,

- przestój – do 1.300 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (233,09 zł),
- obniżony czas pracy - do 2.079,43 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (372,84 zł),
- spadek przychodów: 15% (2 m-ce br. do 2. m-cy ub.r.) lub 25% m-c do m-ca br.,
- przedsiębiorca nie zalega wobec US i ZUS (za III kwa 2019) i nie jest w upadłości,

 • rozłożenie należności (od stycznia 2020) do ZUS na raty – wniosek do ZUS,
 • odroczenie płatności podatków - wniosek do US,
 • rozłożenie zaległości podatkowych na raty lub umorzenie – wniosek do US,
 • niższe zaliczki na PIT/CIT – wniosek do US,
 • rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki – mały podatnik PIT,
 • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z FP (5.000 zł) wniosek do PUP,
 • korzystniejsze warunki finansowania dla sektora ekonomii społecznej,
 • finansowania działalności MŚP – pożyczki unijne (dp 100 tys. zł, % 0,92),
 • pożyczka na Zmianę Modelu Biznesowego (od 100 tys. do 1 mln zł),
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej - odroczeniu i rozłożenie na raty podatku,
 • brak obowiązki płatności podatku od sprzedaży detalicznej (obroty pow. 17 mln),
 • gwarancja korzystniejszych warunków de minimis z BGK,
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne,
 • czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy,
 • brak obowiązku płatności abonamentu i opłat audiowizualnych,
 • odliczenie przekazanej darowizny od dochodu (podstawy) – nawet 200%,
 • ułatwienia w e-paragonach (e-paragon),
 • odliczenie straty za 2020 od dochodu za 2019,
 • zgłoszenie rejestracyjne AKC-RU (paliwa opałowe) do 31.08.2020,
 • fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT,
 • zniesienie „złego długu” ( 90 dni) od nieuregulowanych należności,
 • zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych (na wniosek),
 • odstąpienie od kar umownych przez zamówieniach publicznych,
 • brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR-3,
 • odstąpienie obecności funkcjonariusza w toku kontroli celno-skarbowej,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu za produkty przeciw COVID-19,
 • dłuższy czas na zawiadomienie ZAW-NR (brak rachunku w wykazie) – 14 dni,
 • przedłużony termin informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu SP – do 30.06.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Gm. – do 30.06.2020,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków,
 • przedłużenie terminu sprzedaży energii el. w ramach aukcji – do 12 m-cy,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30.06.2020,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu – do 180 dni,
 • jednorazowa amortyzacja środki zw. z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • brak konsekwencji za opóźnienie w składaniu PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców,

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mikrofirma-do-9-pracownikow


TARCZA ANTYKRYZYSOWA - „mała firma” (do 50 pracowników)

 • dofinansowanie pensji pracowników+składki ZUS; wniosek do WUP:

- przestój – do 1.300 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (233,09 zł),
- obniżony czas pracy - do 2.079,43 zł brutto + składki ZUS od pracodawcy (372,84 zł),
- spadek przychodów: 15% (2 m-ce br. / 2. m-cy ub.r.) lub 25% m-c do m-ca br.,
- przedsiębiorca nie zalega wobec US i ZUS (za III kw. 2019) i nie jest w upadłości,

 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,
 • pożyczka obrotowa (ARP) na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • korzystniejsze warunki kredytu na innowacje technologiczne,
 • korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP pożyczki unijne,
 • ulga IP Box z praw własności intelektualnej do przeciwdziałania COVID-19,
 • przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku,
 • zawieszenie zwiększania zaliczek od nieuregulowanych należności (90 dni),
 • zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych,
 • odstąpienie od kar umownych przez zamówieniach publicznych,
 • zwolnienie z opłaty prolongacyjnej - odroczeniu i rozłożenie na raty podatku,
 • brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR-3,
 • odstąpienie obecności funkcjonariusza w toku kontroli celno-skarbowej,
 • odliczenie kosztów B+R od dochodu za produkty przeciw COVID-19,
 • dłuższy czas na zawiadomienie ZAW-NR (brak rachunku w wykazie) – 14 dni,
 • przedłużony termin informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu SP – do 30.06.2020,
 • odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Gm. – do 30.06.2020,
 • możliwość wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • przesunięcie terminu zapłaty podatku od budynków do 20.07.2020,
 • przedłużenie terminu sprzedaży energii el. w ramach aukcji – do 12 m-cy,
 • przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT do 30.06.2020,
 • jednorazowa amortyzacja środki zw. z przeciwdziałaniem COVID-19,
 • wydłużenie czasu na rejestrację sprowadzonego pojazdu – do 180 dni,
 • brak konsekwencji za opóźnienie w składaniu PIT za 2019 r.,
 • elektroniczny czynny żal,
 • przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/mala-firma-do-50-pracowników

Kontrola w przedsiębiorstwie i przedłużane kontrole skarbowe

Jeżeli kontrola skarbowa w Twojej firmie się przedłuża, przysługuje Ci sprzeciw! Jak donosi prasa branżowa, prawie 3000 kontroli skarbowych przedłużyły czas jej trwania powyżej maksymalnego a jedynie 10 podatników zgłosiło swój sprzeciw. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) przewiduje maksymalny czas kontroli od 12 dni roboczych dla mikroprzedsiębiorców, do 48 dni roboczych dla przedsiębiorców innych niż mikro, mali oraz średni.

Łagodniejsza kontrola uczciwych firm

Wartość kwot do zapłaty po kontrolach skarbowych w firmach wzrosła w 2009 roku o 48,5 proc. Zdaniem przedsiębiorców to skutek lepszego typowania podmiotów do kontroli skarbowych. Aby uniknąć przykrych konsekwencji kontroli, firmy powinny na bieżąco monitorować ryzyko.