Pilnuj kosztów, zyski zatroszczą się same o siebie
Andrew Carnegie 

Ważne terminy, o których należy pamiętać ...

W tym miejscu znajdziecie Państwo informacje o datach, które nakładają na nas pewne obowiązki wynikające z przepisów prawa polskiego, kodeksów i ustaw.

 • termin złożenia deklaracji i wpłaty sładki ZUS przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze
   
 • termin zapłaty podatku dochodowego od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej
 • termin zapłaty podatku dochodowego pobranego od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodu z tyt. odsetek, należności licencyjnych, dywidend i innych przychodów z tyt. udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę w Polsce
   
 • termin złożenia deklaracji i wpłaty składki ZUS dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
 • przed 10-tym stycznia - termin ostateczny do złożenia przez pracowników oświadczenia (PIT-12) upoważniającego zakład pracy do rocznego obliczenia podatku dochodowego
 • termin złożenia deklaracji INTRASTAT od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia tzw. progu podatkowego
   
 • termin złożenia deklaracji i wpłaty składki ZUS przez płatników zatrudniających pracowników
 • miesięczna kwota podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
   
 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • termin wpłaty zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych
 • termin wpłaty na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • termin wpłaty na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat z tyt. umów zleceń i o dzieło
 • termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
 • termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą /PIT-5,PIT-5L/ termin wpłaty składki na PFRON
 • styczeń - termin wpłaty zaliczki za grudzień
   
 • rozliczenie miesięczne podatku VAT-7
 • rozliczenie miesięczne podatku akcyzowego
 • rozliczenie kwartalne podatku VAT-7K w m-cach: IV, VII, X ,I następnego roku

 Ostatni dzień miesiąca

 • termin do złożenia oświadczenia o wyborze formy opodatkowania
 • termin rozliczenia rocznego dla podatników opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 • termin złożenia deklaracji PIT-4R
 • termin przekazania do ZUS informacji za rok poprzedni danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
   
 • termin złożenia zawiadomienia do urzędu skarbowego o wyborze (rezygnacji z) uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • termin dokonania i przekazania do urzędu przez płatnika rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-40
 • termin przekazania pracownikowi i urzędowi skarbowemu informacji:
  - o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w ubiegłym roku PIT-11/-8B
  - o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężn. PIT-8C
  - o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8S
   
 • termin złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych urzędom skarbowym zeznania o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w poprzednim roku podatkowym
   
 • ostateczny termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w poprzednim roku podatkowym (PIT-36,36L,37) i ewent. zapłaty podatku
   
 • termin wpłaty pierwszej raty odpisu na ZFŚS
   
 • termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS
   
 • termin złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej PIT-6
 • termin wpłaty miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad 2009 r. i za grudzień 2009 r. (w wysokości zaliczki należnej za listopad 2009 r.)
   
 • termin wpłaty podatku (karta podatkowa) za grudzień br.